Všeobecné obchodné podmienky

OSOBNÉ ÚDAJE – INFORMAČNÁ POVINNOSŤ
K ochrane vašich osobných údajov pristupujeme zodpovedne a v plnom rozsahu garantujeme aj Vaše
právo na informácie. Pri spracovaní osobných údajov sa riadime Nariadením Európskeho parlamentu a
Rady EÚ 2016/679 a zákonom 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
predpisov. Pri spracovaní osobných údajov sa riadime princípmi zákonnosti a transparentnosti,
obmedzenia účelu spracovania , minimalizácie rozsahu a uchovávania. Aplikujeme zásady riadenia
informačnej bezpečnosti zameranej na zabezpečenie dôvernosti, dostupnosti a integrity osobných údajov.
Spracovávame len tie osobné údaje užívateľov, ktoré užívatelia sami poskytnú a len na ten účel, na ktorý
boli poskytnuté. Osobné údaje budú spracúvané len počas doby nevyhnutnej k splneniu účelu
spracúvania, ktorý je daný otázkou alebo problémom, s ktorými sa užívateľ obráti na našu
spoločnosť. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.
PREVÁDZKOVATEĽ
LG KRONO s.r.o.
Zvolenská cesta 5038
984 01 Lučenec
ZODPOVEDNÁ OSOBA
Naša spoločnosť vzhľadom na rozsah a predmet svojej činnosti nemá zákonnú povinnosť stanoviť
zodpovednú osobu.
Pre uplatnenie nižšie uvedených práv môžete kontaktovať našu spoločnosť LG KRONO s.r.o.
prostredníctvom: lgkrono@lgkrono.sk alebo poštou na adrese spoločnosti 
LG KRONO s.r.o. Zvolenská cesta 5038 Lučenec
ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Naša spoločnosť spracúva poskytnuté osobné údaje pre dosiahnutie nasledovných účelov:
• Spracovanie zmluvných a predzmluvných záväzkov
• Spracovanie personálnej a mzdovej agendy
• Spracovanie účtovnej agendy
• Ochrana bezpečnosti a majetku
• Dochádzka zamestnancov
• Zabezpečenie služby zákazníkom
• Marketingové účely
• Opatrenia pre odhalenie korupčnej činnosti
PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV DOTKNUTÝCH OSÔB
Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané výlučne, ak je daný niektorý z nasledovných právnych základov:
• ak ste poskytli súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov na jeden alebo viac konkrétnych
účelov • spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, alebo na vykonanie
opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe Vašej žiadosti,
• spracúvanie je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je
Slovenská republika viazaná,
• spracúvanie je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku Vás alebo inej fyzickej
osoby,
• spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone
verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, alebo
• spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov spoločnosti LG
KRONO alebo tretej strany okrem
prípadov zákonom vylúčených.
POSKYTNUTIE SÚHLASU DOTKNUTEJ OSOBY
• súhlas na spracovanie osobných údajov je poskytovaný slobodne, bez nátlaku a vynucovania, ako
aj bez podmieňovania hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, poskytovaných služieb alebo
povinností vyplývajúcich pre prevádzkovateľa z platnej legislatívy.
• súhlas je udelený samostatne pre každý účel spracovania osobného údaju.
• súhlas môžete ako dotknutá osoba kedykoľvek odvolať.
• naša spoločnosť rešpektuje súkromie a poskytnuté osobné údaje považuje za dôverné.
PODMIENKY A SPÔSOB SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV DOTKNUTÝCH OSÔB
• spracúvanie osobných údajov je realizované automatizovanými a neautomatizovanými
prostriedkami.
• spracúvané osobné údaje nezverejňujeme, okrem prípadov, ak si to vyžaduje osobitný právny
predpis alebo rozhodnutie súdu alebo iného štátneho orgánu.
• nebudeme spracúvať Vaše osobné údaje bez Vášho výslovného súhlasu alebo iného zákonného
právneho základu
PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY
Ako dotknutá osoba máte, v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj Nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, nasledovné práva:
1. právo súhlas kedykoľvek odvolať,
2. právo prístupu k svojim osobným údajom,
3. právo žiadať o ich opravu,
4. právo vznášať námietky voči ich spracúvaniu,
5. právo na vymazanie svojich osobných údajov („právo byť zabudnutý“),
6. právo na prenositeľnosť svojich osobných údajov,
7. právo požadovať obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov,
8. právo podať sťažnosť príslušnému orgánu dozoru, ktorým na Slovensku je Úrad na ochranu
osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika
9. zároveň pokiaľ máte pochybnosti, či sú Vaše osobné údaje spracúvané v súlade s platnými
právnymi predpismi, prípadne, že sú spracúvané osobné údaje nepresné, môžete žiadať
vysvetlenie, či odstránenie vzniknutého stavu, najmä blokáciu, uskutočnenie opravy, doplnenie
alebo likvidáciu svojich osobných údajov.
PRÍJEMCOVIA
Naša spoločnosť môže poskytovať vaše osobné údaje týmto príjemcom: Zákonným príjemcom
– príjemcovia definovaní platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a EÚ – zdravotné poisťovne,
Sociálna poisťovňa, Finančná správa, štátne a samosprávne orgány, kontrolné orgány, orgány činné v
trestnom konaní
Sprostredkovateľom
– ktorí vykonávajú pre našu spoločnosť podporné služby v oblasti miezd a účtovníctva, bezpečnosti a
ochrany majetku a zabezpečenia webhostingových služieb.
– čestne vyhlasujeme, že pri výbere jednotlivých sprostredkovateľov dbala na ich odbornú, technickú,
organizačnú a personálnu spôsobilosť a ich schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov
prijatými bezpečnostnými opatreniami v zmysle platných legislatívnych požiadaviek,
– príslušní sprostredkovatelia sú v zmysle § 34 zákona o ochrane osobných údajov písomnou formou
poverený spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb v rozsahu, za podmienok a na účel dojednaný
zmluvne a spôsobom podľa zákona o ochrane osobných údajov.
DOBA UCHOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV DOTKNUTÝCH OSÔB
Doba uchovania osobných údajov je stanovená podľa účelu spracovania osobných údajov a podľa
požiadaviek osobitých predpisov. Osobné údaje, ktorých účel spracúvania a doba uchovania sa skončila
budú nevratne zlikvidované.
PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETÍCH KRAJÍN
Prenos osobných údajov do tretích krajín sa neuskutočňuje
AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIA VRÁTANE PROFILOVANIA
Cookies
Okrem údajov, ktoré poskytnete našej spoločnosti, získavame aj informácie tzv. „cookies“. Tieto
informácie vznikajú v rámci monitorovania našich webových stránok prostredníctvom analytickcýh
nástrojov, ktoré pripravujú dátový reťazec a sledujú, ako návštevníci používajú stránky na internete.
Tieto môžu obsahovať údaje o
1. webových stránkach prepojených s touto stránkou,
2. stránkach tretích strán, ktoré navštívite po tejto stránke,
3. Vašu IP adresu a
4. dĺžku času stráveného na tejto stránke.
Používanie cookies môžete znemožniť v nastaveniach Vášho webového prehliadača. V prípade ak tak
urobíte, môže tým byť dotknuté úplné fungovanie prehliadanej webovej stránky v celom jej rozsahu.
Viac o cookies
Keď si niekto prehliada stránku, systém vygeneruje cookie, aby zaznamenal informácie súvisiace s
návštevou (navštívené stránky, čas strávený na našich stránkach, prehliadanie údajov, odchod zo stránky
atď.), ale tieto údaje nesmú byť prepojené na osobu návštevníka. Tento nástroj je nástrojom na zlepšenie
ergonomického dizajnu webovej stránky, na vytváranie užívateľsky prijateľnej webovej stránky a na zvýšenie online zážitku návštevníkov. Väčšina prehliadačov internetu akceptuje cookies, ale návštevníci
majú možnosť ich vymazať alebo automaticky odmietnuť. .
Analytické a ďalšie nástroje
Využívame služby tretích strán poskytujúcich externé služby:
Meranie Využívame na analýzu návštevnosti WEB stránky Tieto údaje môžeme tiež použiť na
prispôsobenie našich služieb a marketingových stratégií v rámci našich služieb. Jedná sa o službu tretej
strany, kde prevádzkovatelia týchto služieb Vaše údaje na vlastné účely vrátane vášho profilovania a
pripravovania na ďalšie druhy reklám. Google
Online marketing Využívame na riadený marketing. Jedná sa o službu tretej strany, kde prevádzkovatelia
týchto služieb Vaše údaje na vlastné účely vrátane vášho profilovania a pripravovania na ďalšie druhy
reklám. Google
Sociálne médiá Využívame na komunikáciu a prezentáciu. Jedná sa o službu tretej strany, kde
prevádzkovatelia týchto služieb Vaše údaje na vlastné účely vrátane vášho profilovania a pripravovania na
ďalšie druhy reklám. Facebook
Twitter
Vyššie uvedenou informáciou sme Vás ako dotknutú osobu informovali o ochrane Vašich osobných údajov
a poučili Vás o Vašich právach vo vzťahu k ochrane osobných údajov v rozsahu tejto písomnej informačnej
povinnosti.


Tento e-shop využíva cookies a bez ich použitia nie je schopný fungovať. Nesúhlasím s požívaním cookies na tomto e-shope (zobrazí sa prázdna stránka).